Mevzuat

Mevzuat Bilgi Sistemi Bağlantısı


ANAYASA


 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 


KANUNLAR


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu

2547 Sayılı Yüksekoğretim Kanunu

2489 Sayılı Kefalet Kanunu

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri

3071 Sayılı Dilekçe Hakkınin Kullanılmasına Dair Kanun

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasi Hakkında Kanun

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

6111 Sayılı Torba Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması (...) Hakkında Kanun

Sayıştay Mevzuatı


KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER


124 Sayılı Yüksekoğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname


YÖNETMELİKLER


Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

Yükseköğretim Kurumarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmelik

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Idarelerine Ait Tasinmazlarin Kaydina Iliskin Yonetmelik

Kamu Idarelerine Ait Tasinmazlarin Tahsis ve Devri Hakkinda Yonetmelik

Kamu Gorevlerine Ilk Defa Atanacaklar Icin Yapilacak Sinavlar Hakkinda Genel Yonetmelik

Mali Hizmetler Uzmanligi Yonetmeligi

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Gorevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Calisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yonetmelik

Muhasebe Yetkilisi Adaylarinin Egitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Calisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yonetmelik

Genel Yonetim Muhasebe Yonetmeligi

Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi

Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi Ekleri (1-2-3-4) xxxx

Resmi Yazismalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkinda Yonetmelik

Elektronik Ihale Uygulama Yonetmeligi

Doner Sermayeli Isletmeler Butce ve Muhasebe Yonetmeligi

2547 Sayili Yuksekogretim Kanununun 58. Maddesine Gore Doner Sermaye Isletmelerinin Kurulmasinda Uyulacak Esaslara Iliskin Yonetmelik ****

Yuksekogretim Kurumlarinda Doner Sermaye Gelirlerinden Yapilacak Ek Odemenin Dagitilmasinda Uygulanacak Usul ve Esaslara Iliskin Yonetmelik

Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yonetmeliği


TEBLİĞLER ve SİRKÜLERLER


Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161) (666 Sayili KHK Hükümlerine İlişkin)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:74) Parasal Sınırlar ve Oranlar-2022

. Kamu İhale Tebliği (2021/1)

. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Gelir Vergisi Genel Tebligi (Seri No: 287)

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

Kamu Personelinin Genel Saglik Sigortasi Kapsamina Alinmasi Hakkinda Teblig

. Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)

. Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

. Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:24) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

. Üniversitelerde ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinde Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Yazı (Maliye Bakanlığı)


BAKANLAR KURULU KARARLARI


. Yükseköğretim Kurumlarında Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Ders Görevi Alacakların Niteliklerine İlişkin Esaslar (2005/9247)

. Yan Odeme Kararnamesi (2006/10344 Sayili Karar)

. Ek Odemeye Iliskin Kararname (2010/7 Sayili Karar)

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin (...) Karar (2013/5556)

 . 2015 Yılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (2014/7128)

 . 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (2014/6787)


 USUL ve ESASLAR


Ic Kontrol ve On Mali Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar

Mali Hizmetler Uzman Yardimcilarinin Yetistirilmesine Iliskin Usul ve Esaslar

Yuksekogretim Kurumlari Butcelerinde Bilimsel Arastirma Projeleri Icin Tefrik Edilen Odeneklerin Isleyisine Iliskin Esas ve Usuller

Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler ile Diğer Hususlara ilişkin Esas ve Usuller

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar (16/9/2005 tarihli YÖK Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar)


REHBERLER


Analitik Butce Siniflandirmasina Iliskin Rehber 2020

Say2000i Personel Modulu Uygulama Kilavuzu

. Kamu İç Kontrol Rehberi (07.02.2014 tarih 13 sayılı Maliye Bakanlığı Onayı ile)

. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi (04.02.2009 tarih 1205 sayılı Maliye Bakanlığı Genel Yazısı ile)

Kamu Görevlileri Etik Rehberi


YÖNERGELER


Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Başkanlığı Birimlerinin Çalısma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge   (İlgili Senato Kararı)

. Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Kurulunun Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Yönerge

Yazışma Usul ve Esasları ile Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

. Kurumsal Risk Yönetim Rehberi

background image