Stratejik Planlama Müdürlüğü

A-

Yürütülecek görevler şunlardır:

1

Harcama birimleri ve ilgili diğer birimler tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak Üniversitemizin faaliyet raporunu hazırlamak.

2

İdarenin görevleri ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

3

İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

4

Kurum  içi  kapasite   araştırması  yapmak,   hizmetlerin  etkililiğini  ve  yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

5

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

6

Üniversitemiz ile Başkanlığımızın misyon ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

7

Üniversitemizin stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak hizmetleri yürütmek, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamak.

8

Üniversitemizin stratejik plan hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

9

Üniversite Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

10

Üniversitemizin yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetlerini ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

11

Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.