Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü

A-

Yürütülecek görevler şunlardır:

1

Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı çalışmalar yaparak Başkanlığa alınabilecek tedbirler önermek.

2

Belirli dönemler itibariyle (Haftalık, aylık, 3 ve 6 aylık) hazırlanması gereken mali raporları hazırlamak.

3

Devlet Teşkilatı Veri Tabanına (DTVT) ilişkin hizmetleri yürütmek.

4

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İç Kontrol Koordinasyon Grubunun Sekretarya hizmetlerini yürütmek.

5

Malî mevzuat ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Rektör’e ve Harcama Yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

6

Ön malî kontrole ilişkin işlemleri yürütmek.

7

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini sağlamak/sağlattırmak.

8

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak.

9

Başkanlığın, modern anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması ve yönetilmesi çalışmalarına katılmak.

10

Üniversitemizin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.

11

Üniversitemizin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, Üniversite birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu izlemek ve değerlendirmek.

12

Üniversitemizin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

13

Üniversitemizin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak.

14

Üniversitemizin mali yönetimi, mali hizmetlerin geliştirilmesi ve mali performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

15

Üniversitemiz faaliyetlerinin stratejik plan, yıllık performans programı ve yılı bütçe kanununa uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

16

Daire Başkanınca verilecek ilgili diğer görevleri yapmak.