Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

A-

Yürütülecek görevler şunlardır:

1

Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak ve ilgili kurumlara raporlamak.

2

Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak,  sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.

3

Diğer birimlerin bütçe ve performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

4

Bütçe gelirlerin tahakkuku, bütçe gelir ve alacakların takip işlemleri, bütçe gelirlerden ret ve iadeye ilişkin işlemleri yürütmek.

5

Hazine Yardımı tahakkuk taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek.

6

Hizmet gereksinimlerini de dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

7

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Üniversitemiz bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun hazırlamak, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak.

8

Üniversitemiz ayrıntılı harcama ve finansman programını mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde hazırlamak ve ilgili sistemlere veri girişini sağlamak.

9

Üniversitemiz faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izleyip değerlendirmek.

10

Üniversitemiz performans programı hazırlıklarını koordine etmek ve yürütmek, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak.

11

Üniversitemiz kullanımına tahsis edilen dış finansman kaynaklarına ilişkin bütçeleştirme süreç ve işlemlerini yürütmek ve ilgili birimleri koordine etmek.

12

Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlayarak, ilgili sistemlere veri girişini sağlamak.

13

Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.