Başkanlığımızın Tarihçesi - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Başkanlığımızın Tarihçesi

Üniversitemizin mali hizmetler ile ilgili bütçe ve  muhasebe işlemleri 2006 yılı başına kadar, 09.06.1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye  Kanunu  çerçevesinde Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Bütçe  Dairesi  Başkanlığı  tarafından yürütülmüştür. Mali sistemimizin Avrupa Birliği uygulamaları ve uluslararası standartlarla uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği Müktesebatına uyum sağlamak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak kısmen yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna bağlı olarak 24.12.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlıkları 31.12.2005 tarihi itibariyle kapatılarak kamu kurumları bünyesinde Strateji Geliştirme Birimleri kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 01.01.2006 tarihinde faaliyete geçen Başkanlığımız; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde sayılan Mali Hizmetler Fonksiyonu ile 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesinde sayılan Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonu, Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu, Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır.